องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองคลัง

นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนงค์นุช ชาโคตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวภัททิยา ศรีสว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางสาวกชพร งอกลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวธิดารัตน์ ดีเกียรติถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุดารัตน์ พรมวันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสมใจ พลรู้
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายนครินทร์ บุญนูน
คนงานทั่วไป


ว่าง
คนงานทั่วไป