องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
โครงสร้างกองทุน

นายสุพจน์ ตากลม
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


นายสมาน งามพัด
รองประธานกรรมการฯ


นางทองเพ็ชร พันธ์ชมภู
รองประธานกรรมการฯ


นายฉลอง งามวงษา
กรรมการ


นายสำเภา โพธิ์วัด
กรรมการ


นางรุ่งทิวา พลอยสุวรรณ์
กรรมการ


นางอรุณ อ่อนประทุม
กรรมการ


นางวรรณรัตน์ ปั่นสันเทียะ
กรรมการ


นายชลอ แก้วทะเล
กรรมการ


นายภาคภูมิ เภาพาน
กรรมการ


นางประเทือง วรรณพงษ์
กรรมการ


นายเกรียงไกร วงษ์ศรี
กรรมการ


นายชาญบุญ พลแสน
กรรมการ


นายปกาศิต ตั้งพงษ์
กรรมการและเลขานุการ