องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สำนักปลัด

นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวอลิศรา อภัยฤทธิรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชนัญชิดา ศรีสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวบุปผา พรมวันนา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวนฤมล โททรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวศศิภา เลขาโชค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร


นางพริมาดา จิตรากุล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นายวันเฉลิม พลยางนอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ว่าง
นักวิชาการเกษตร


นายวันชัย นาพรม
พนักงานสูบน้ำ


นางสาวจุรีรัตน์ โยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางณัฐธยาน์ นรากิจพงศ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายวิรุจน์ พงษ์พันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายมนตรี ปะวิโน
พนักงานขับรถยนต์


นายสกล ทองแสง
นักการภารโรง


ว่าง
พนักงานขับรถขยะ


ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายกาวี กางโงน
พนักงานสูบน้ำ


นางขนิษฐา เกิดสกุล
คนงานทั่วไป


นางสาวรรณกร งอกลาภ
คนงานทั่วไป


นายดอกไม้ จันใต้
คนงานประจำรถขยะ


นายสมปอง เจริญนอก
คนงานประจำรถขยะ


นายเอนก เกษนอก
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวขวัญตา นาพรหม
คนงานประจำรถขยะ