องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สมาชิกสภา อบต.

นายศราวุธ จรมั่งนอก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


นายทิศ ใจหาญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


นายอรัญ ดีเกียรติถาวร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


นายทองเด่น บุญค้ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายดำรงค์ ดอกไม้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายสมหวัง เบี้ยกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางเจตนิพิฐ พรมวันนา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายบัญญัติ โลจรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสำเภา โพธิ์วัด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายวัชรศักดิ์ มงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายพิชัย จำชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายจำเนียร สิริสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายไชยา หนูมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายนันทวัฒน์ พุฒหมื่นไว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายปัญจนะคม พลแสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายจำปี จันคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายวินธัย ใบลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11