องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวยุวธิดา จันทมาน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ