องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองช่าง

พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 086-8717948


พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 086-8717948


นายนิพนธ์ นรากิจพงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 087-2467388


ว่าง
นายช่างโยธา


ว่าง
นักจัดการงานช่าง


นายธัญญรัตน์ ทุตา
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 097-1716924


นายวิชัย พงษ์พันนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 098-6302374


ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเกียรติณรงค์ ลาเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 098-2177456


นายวิโรจน์ ดงขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา 082-6489628


นายโยธา จันใต้
คนงานทั่วไป 090-2563507


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา