องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองช่าง

พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


ว่าง
นายช่างโยธา


นายนิพนธ์ นรากิจพงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางนิติยา ผ่านภูเขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิชัย พงษ์พันนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายธัญญรัตน์ ทุตา
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


นายเกียรติณรงค์ ลาเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายวิโรจน์ ดงขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายโยธา จันใต้
คนงานทั่วไป


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา