องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองช่าง

พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


ว่าง
นายช่างโยธา


นายนิพนธ์ นรากิจพงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นางนิติยา ผ่านภูเขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิชัย พงษ์พันนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเกียรติณรงค์ ลาเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


ว่าง
คนงานทั่วไป


นายวิโรจน์ ดงขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา


ว่าง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา