องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองช่าง

พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


นายนิพนธ์ นรากิจพงศ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างโยธา


ว่าง
นักจัดการงานช่าง


นายธัญญรัตน์ ทุตา
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


นายวิชัย พงษ์พันนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเกียรติณรงค์ ลาเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายวิโรจน์ ดงขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายโยธา จันใต้
คนงานทั่วไป


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา