องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
วัดในเขต อบต.

วัดในเขตตำบล

   วัดบ้านศูนย์กลาง

 วัดบ้านศูนย์กลาง หมู่ที่ 1 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นวัดของอดีตเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง คือ พระครูบวรสมณคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง (มรณะภาพ ) ซึ่งชาวแก้งสนามนางให้ความเคารพนับถือ และเป็นศูนย์กลางการเรียนธรรมะของตำบลแก้งสนามนาง

 วัดหงษ์สระวราราม

วัดหงส์สระวราราม หมู่ที่ 2 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านของบ้านโนนรัง

 

 วัดป่าบวรวิเวกวราราม

วัดป่าบวรวิเวกวราราม หมู่ที่ 3 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดป่าที่มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับนั่งปฏิบัติธรรม ประชาชนชาวบ้านแก่งโก, บ้านฤทธิ์รักษาและชาวแก้งสนามนางให้ความเคารพนับถือ

   วัดบ้านหนองบง  

 วัดบ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านของบ้านหนองบง

  วัดหนองขามนาดี  

วัดหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ที่ให้ความเคารพนับถือ คือ บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5, บ้านหนองแขมพัฒนา หมู่ที่ 8 และบ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10

  วัดจันทร์บูรพาราม 

วัดจันทร์บูรพาราม หมู่ที่ 6 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นวัดประจำหมู่บ้านของบ้านหนองสะเดา

  วัดคงคาวนาราม บ้านแก่งโก - ฤทธิ์รักษา

วัดคงคาวนาราม บ้านแก่งโก - ฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ประชาชนบ้านแก่งโกและบ้านฤทธิ์รักษาให้ความเคารพนับถือ

วัดแก่งขาม สามัคคี วราราม

วัดแก่งขาม สามัคคี วราราม หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นวัดประจำหมู่บ้านของบ้านแก่งขาม

 

  วัดใหม่เจริญสุขวนาราม  

วัดใหม่เจริญสุขวนาราม หมู่ที่ 12 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็นวัดประจำหมู่บ้านของบ้านเจริญสุข เหมาะสำหรับนั่งปฏิบัติธรรม