องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
โรงเรียนในเขต อบต.

 

โรงเรียนรัฐบาล
1.  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
2.  โรงเรียนบ้านบ้านโนนรัง
3.  โรงเรียนบ้านหนองบง
4.  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
5.  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา
6.  โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม


โรงเรียนเอกชน
1.  โรงเรียนอนุบาลแพรวไพลิน