องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
แหล่งท่องเที่ยว

 

ในอำเภอแก้งสนามนาง มีแหล่งท่องเที่ยว  เช่น แม่น้ำชี   งานบุญบั้งไฟ และงานแข่งเรือยาวประเพณี