องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


"พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำพระราชดำรัส ขจัดความยากจน เน้นประชาชนมีส่วนร่วม"

    องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท มีความเจริญ จึงได้ริเริ่มกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิตและให้การบริการอื่น และกำหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษาให้คนมีความรู้ มีคุณภาพและให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี


พันธกิจ (MISSION)
  1 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่ จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
  2 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
  3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
  4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  1 การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
  2 มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
  3 ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
  4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
  5 มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นแหล่งเสริมรายได้ให้แก่ส่วนราชการในพื้นที่
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ด้านการเมือง
  1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกำหนดนโยบาย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ การบริหารจัดการ อบต.แก้งสนามนางจะยึดหลักการบริหารในรูปแบบ ของ "ธรรมาภิบาล"
  2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมบุคลากรทางการเมืองท้องถิ่นให้มี ความพร้อม
  3 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในองค์การเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ให้ประชาชนเป็น ศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน

ด้านเศรษฐกิจ
  1 จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การปศุสัตว์ การประมงน้ำจืด ปรับปรุง ระบบประปาให้ใช้งานได้ดีให้ประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาดได้อย่างเพียงพอ
  2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ เพื่อการผลิต เพื่อการค้า การเกษตร การอุตสาหกรรม โดยจะจัดตั้งศูนย์การค้าชุมชน
  3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจะพัฒนาตำบลแก้งสนามนางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกันนี้จะ จัดให้มีประเพณีลอยกระทง ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
  4 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน

ด้านสังคม
  1 จัดตั้งศูนย์กลางเรียนรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณี เทคโนโลยีที่ทันสมัย เศรษฐกิจ สังคมการเมือง สิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่น ๆ ของชุมชนเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2 ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเยาวชนประชาชนชาวตำบลแก้งสนามนาง มีคุณภาพ มีคุณธรรม โดยใช้การศึกษาและการกีฬา พัฒนาให้คนตำบลแก้งสนามนางมีความรู้ มีศีลธรรมและ จริยธรรม มีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบและเคารพกฎกติกาของสังคม
  3 ต่อต้านอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬาเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสุขภาพอนามัย สร้างความรัก ความสามัคคีใน หมู่คณะ โดยส่งเสริมการจัดกีฬาเป็นประเพณีประจำปี อาทิ กีฬาประเพณีหมู่บ้านให้มีความ เป็นเลิศ
  4 การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการตามพระราชเสาวนีย์โดยการปลูกป่า เพิ่มขึ้นทุกปีในสถานที่ราชการ ที่สาธารณะ วัด
  5 พัฒนาให้ความรู้ในด้านการคิดแยกขยะ เพื่อลดมลพิษ เพื่อจะได้นำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อ เป็นการเพิ่มรายได้
  6 ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก ทางหลวง ที่ได้รับถ่ายโอนมาเพื่อให้ประชาชนใช้ใน การสัญจรไป-มาได้โดยสะดวก และปลอดภัยอย่างทั่วถึง
  7 จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิด ภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้นใน อบต.แก้งสนามนาง
  8 ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพและชีวิตที่ดีอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
  9 ยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น