องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สภาพทางเศรษฐกิจสภาพทางเศรษฐกิจ 


1. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ ค้าขาย รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.แก้งสนามนาง 

  - ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 แห่ง
  - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 8 แห่ง
  - โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
  - บริษัทธุรกิจ 1 แห่ง