องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
หมู่บ้านในเขต อบต.

 

หมู่บ้านในเขตตำบล

  หมู่ที่ 1 บ้านศูนย์กลาง ผู้ใหญ่บ้าน นางจำปี  สมบัติคำ
  หมู่ที่ 2 บ้านโนนรัง ผู้ใหญ่บ้าน นายวิบูลย์  พรมวันนา
  หมู่ที่ 3 บ้านแก่งโก ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญเพิ่ม  พุฒหมื่นไว
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบง ผู้ใหญ่บ้าน นายจรัส วันสา
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองขามนาดี ผู้ใหญ่บ้าน นายวีรชน  แสงทองเขียว
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะเดา ผู้ใหญ่บ้าน นายภาคภูมิ  เภาพาน
  หมู่ที่ 7 บ้านฤทธิ์รักษา ผู้ใหญ่บ้าน นายแฉล้ม  ศรีประเสริฐ
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขมพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นางพวงเพ็ชร จันคำ
  หมู่ที่ 9 บ้านแก่งขาม ผู้ใหญ่บ้าน นายชาญบุญ พลแสน
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองเม็กน้อย ผู้ใหญ่บ้าน นายศิริมงคล น้อยปัญญา
  หมู่ที่ 11 บ้านไร่พัฒนา กำนัน นายพัฒนพันธ์  พลบูรณ์
  หมู่ที่ 12 บ้านเจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวรัศมี ตะวัน

 

 ชุมชน      ตลาดสดโชคทวี  หมู่ที่ 7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา อยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง เป็นตลาดสดที่สำคัญของชาวอำเภอแก้งสนามนาง

 

   ตลาดบ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา จะอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง เป็นตลาดที่ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนที่สำคัญของอำเภอแก้งสนามนาง