องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
หมู่บ้านในเขต อบต.

 

หมู่บ้านในเขตตำบล

  หมู่ที่ 1 บ้านศูนย์กลาง ผู้ใหญ่บ้าน นางจำปี  สมบัติคำ
  หมู่ที่ 2 บ้านโนนรัง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมร  บุญค้ำ
  หมู่ที่ 3 บ้านแก่งโก ผู้ใหญ่บ้าน นายชลอ  แก้วทะเล
  หมู่ที่ 4 บ้านหนองบง ผู้ใหญ่บ้าน นายทิพย์ ทุตา
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองขามนาดี ผู้ใหญ่บ้าน นายพูนสันต์  จันนอก
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะเดา ผู้ใหญ่บ้าน นายภาคภูมิ  เภาพาน
  หมู่ที่ 7 บ้านฤทธิ์รักษา ผู้ใหญ่บ้าน นายแฉล้ม  ศรีประเสริฐ
  หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขมพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นายเกรียงไกร  วงษ์ศรี
  หมู่ที่ 9 บ้านแก่งขาม ผู้ใหญ่บ้าน นายชาญบุญ พลแสน
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองเม็กน้อย กำนัน นายสงวน  เกณฑ์การ
  หมู่ที่ 11 บ้านไร่พัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน นางอรุณ  อ่อนประทุม
  หมู่ที่ 12 บ้านเจริญสุข ผู้ใหญ่บ้าน นายสุทธิพงษ์ บุญยะประสิทธิ์

 

 ชุมชน      ตลาดสดโชคทวี  หมู่ที่ 7 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา อยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง เป็นตลาดสดที่สำคัญของชาวอำเภอแก้งสนามนาง

 

   ตลาดบ้านแก่งขาม หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา จะอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง เป็นตลาดที่ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนที่สำคัญของอำเภอแก้งสนามนาง