องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
การดำเนินงาน/นโยบาย


          อบต.แก้งสนามนางตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          อบต.แก้งสนามนางข้อมูลพื้นฐาน
           โครงสร้างหน่วยงาน
           ข้อมูลผู้บริหาร
           อำนาจหน้าที่
           แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
           ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
           กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          อบต.แก้งสนามนางข่าวประชาสัมพันธ์
           ข่าวประชาสัมพันธ์

          อบต.แก้งสนามนางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
           Q&A
           Social Network

          อบต.แก้งสนามนางตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

          อบต.แก้งสนามนางการดำเนินงาน
           แผนดำเนินงานประจำปี
           รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
           รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          อบต.แก้งสนามนางการปฎิบัติงาน
           คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ

          อบต.แก้งสนามนางการให้บริการ
           คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           E-Service

          อบต.แก้งสนามนางตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

          อบต.แก้งสนามนางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
           รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          อบต.แก้งสนามนางการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
           ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

           สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
           รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

          อบต.แก้งสนามนางตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          อบต.แก้งสนามนางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
           ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          อบต.แก้งสนามนางตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          อบต.แก้งสนามนางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          อบต.แก้งสนามนางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          อบต.แก้งสนามนางแบบสอบถามความพึงพอใจ
          อบต.แก้งสนามนางเว็บบอร์ด
           การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          อบต.แก้งสนามนางตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          อบต.แก้งสนามนางเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          อบต.แก้งสนามนางการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
           การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
           การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

          อบต.แก้งสนามนางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
           การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          อบต.แก้งสนามนางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
           แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
           รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
           รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

          อบต.แก้งสนามนางตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          อบต.แก้งสนามนางมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
           มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
           มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
           มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
           มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
           มาตรการป้องกันการรับสินบน
           มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
           มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ