องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองคลัง

นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง 088-2813669


นางนงค์นุช ชาโคตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 089-8441353


นางสุพัตรา ทัศนพงศ์ไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 095-8164657


นางสาวอัจฉรากร รัตนอนันต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 094-9794636


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกชพร งอกลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 084-4302920


นางสาวธิดารัตน์ ดีเกียรติถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 094-3023888


นางสาวสุดารัตน์ พรมวันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 088-3452206


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสมใจ พลรู้
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 065-2710732


นายนครินทร์ บุญนูน
คนงานทั่วไป 061-0539907


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี