องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองคลัง

นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนงค์นุช ชาโคตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสุพัตรา ทัศนพงศ์ไพบูลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวกชพร งอกลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวธิดารัตน์ ดีเกียรติถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุดารัตน์ พรมวันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสมใจ พลรู้
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายนครินทร์ บุญนูน
คนงานทั่วไป


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเ