องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
โครงสร้างกองทุน

นายสุรพจน์ นรากิจพงศ์
ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสขุภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


นายบุญธรรม พลศรี
กรรมการ


นายสนอง เรืองประทีป
กรรมการ


นายชิษณุพงศ์ เกียรติขจร
กรรมการ


นายทิศ ใจหาญ
กรรมการ


นางรุ่งทิวา พลอยสุวรรณ์
กรรมการ


นางอรุณ อ่อนประทุม
กรรมการ


นางสาวยมนา แสนสุข
กรรมการ


นางจำปี สมบัติคำ
กรรมการ


นายวิบูลย์ พรมวันนา
กรรมการ


นายภาคภูมิ เภาพาน
กรรมการ


นายชาญบุญ พลแสน
กรรมการ


นางสาวภีรนันต์ สาวิกัน
กรรมการ


นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย
กรรมการและเลขานุการ


นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ