องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สำนักปลัด

นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกฤษณา ไพศาลธรรม
นิติกรชำนาญการ


นางสาวบุปผา พรมวันนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศศิภา เลขาโชค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายณรงค์ ธรรมขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวชลธิชา คำภาเกะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวรุ่งทิวา ภูศรีปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายศตวรรษ ไชยปัญหา
นักทรัพยากรบุคคล


จ่าเอกธนา เม็นไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางพริมาดา จิตรากุล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


นายวันชัย นาพรม
พนักงานสูบน้ำ


นางสาวกัญญารัตน์ ปั่นสันเทียะ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายวิรุจน์ พงษ์พันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสกล ทองแสง
นักการภารโรง


นายมนตรี ปะวิโน
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานสูบน้ำ


นางสาวรรณกร งอกลาภ
คนงานทั่วไป


นางขนิษฐา เกิดสกุล
คนงานทั่วไป


นายสมปอง เจริญนอก
คนงานประจำรถขยะ


นายดอกไม้ จันใต้
คนงานประจำรถขยะ


นายเอนก เกษนอก
คนงานประจำรถขยะ


ว่าง
คนงานประจำรถขยะ