องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สำนักปลัด

นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวกฤษณา ไพศาลธรรม
นิติกรชำนาญการ


นางสาวบุปผา พรมวันนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายณรงค์ ธรรมขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


จ่าเอกธนา เม็นไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


รุ่งทิวา ภูศรีปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวศศิภา เลขาโชค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวชลธิชา คำภาเกะ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางพริมาดา จิตรากุล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


นายวันชัย นาพรม
พนักงานสูบน้ำ


นายวิรุจน์ พงษ์พันนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสกล ทองแสง
นักการภารโรง


นายมนตรี ปะวิโน
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานขับรถขยะ


ว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


ว่าง
พนักงานสูบน้ำ


นางสาวรรณกร งอกลาภ
คนงานทั่วไป


นางขนิษฐา เกิดสกุล
คนงานทั่วไป


นายสมปอง เจริญนอก
คนงานประจำรถขยะ


นายดอกไม้ จันใต้
คนงานประจำรถขยะ


นายเอนก เกษนอก
คนงานประจำรถขยะ


ว่าง
คนงานประจำรถขยะ