องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

0985842016

-ว่าง-

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

0872390092

พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

086-8717948


นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง

088-2813669

นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0985842016