องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สมาชิกสภา อบต.

นายศราวุธ จรมั่งนอก (ส.อบต. หมู่ที่ 1)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (086-2488873)


นายอรัญ ดีเกียรติถาวร (ส.อบต. หมู่ที่ 8)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (093-3279855)


นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (0985842016)


นางสาวจิราภรณ์ คุ้มกุดขมิ้น
ส.อบต. หมู่ที่ 2 (080-0746896)


นางสาวนาถยา เกษนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 3 (099-2417970)


นายบัญญัติ โลจรัส
ส.อบต. หมู่ที่ 4 (083-3805074)


นายชิษณุพงศ์ เกียรติขจร
ส.อบต. หมู่ที่ 5 (063-3721991)


นายประยูร กุลชะนะเสนา
ส.อบต. หมู่ที่ 6 (090-8310442)


นางประเทือง วรรณพงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7 (086-8687242)


นางกัญญมน กิ้มทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 9 (087-4478571)


นายทิศ ใจหาญ
ส.อบต. หมู่ที่ 10 (081-0064136)


นางสาวสุรีย์ จามกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 11 (0892809087)


นายสมชายกิ่งแก้ว โกสุมภ์
ส.อบต. หมู่ที่ 12 (0942567372)