องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองการศึกษา

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวนิดา ปาธิสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญญา ภูผาพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางมยุรี ลาเกิด
ครู คศ.1


นางสาวสุมาลี ศิริวงค์ขันธ์
ครู คศ.1


นางฉายศิริ โลจรัส
ครู คศ.1


นางสาวสุวรรณี บัวระบัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวนริสรา เฉียบแหลม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวทองสุข พรเพี้ย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุนีย์ โลหะมาตย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวลลิตา ปัจจัย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวจุฑาทิพย์ แสนโชติ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)