องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
หัวหน้าส่วนราชการ

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

0981047877

นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

0981047877

นางสาวสกลภัทร อินเอี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

0872390092

นางสาวภาคิน อ้อชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิษณุ งามบ้านผือ
ผู้อำนวยการกองช่าง

0646960582

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา