องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
กองช่าง

นายวิษณุ งามบ้านผือ
ผู้อำนวยการกองช่าง


พ.จ.ท.อรุณ มะหันตะ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


นายนิพนธ์ นรากิจพงศ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างโยธา


ว่าง
นายช่างโยธา


นางนิติยา ผ่านภูเขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิชัย พงษ์พันนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเกียรติณรงค์ ลาเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นางสาวธัญญารัตน์ รุ่งเรือง
คนงานทั่วไป


นายวิโรจน์ ดงขุนทด
พนักงานผลิตน้ำประปา


ว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา