องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
คณะผู้บริหาร


นายสุพจน์ ตากลม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

0956134490

นายประสิทธิ์ สุนันทสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

0874534397

นายอุดร แทบทาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

0849594456


นายนิคม ภูศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

0844729686