องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต


สภาพทั่วไป


1. ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/และเขตการปกครอง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านเจริญสุข ถนนสายแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง มีระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ 500 เมตร
2. เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนางมีเนื้อที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,270 ไร่
3. ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบดอนลูกคลื่น ลาดเอียงจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ และราดเอียงจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก พื้นที่ราบอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำ แม่น้ำชี ไหลผ่านบ้านแก่งขาม (หมู่ที่ 9) บ้านแก่งโก (หมู่ที่ 3) บ้านฤทธิ์รักษา (หมู่ที่ 7) บ้านหนองสะเดา (หมู่ที่ 6) และบ้านเจริญสุข (หมู่ที่ 12)
4. อาณาเขตติดต่อ 
 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านโจด-หินลาด ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านหนองขามน้อย ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านโคกสี ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านกุดเวียนและบ้านกุดไซย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 5. จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน
  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.แก้งสนามนาง เต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 12

ประชากร 
   ประชากรทั้งสิ้น 9,688 คน แยกเป็นชาย 4,798 คน หญิง 4,890 คน

 

เขตการปกครอง
 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบล ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน รวม 2,308 ครัวเรือน
  (ข้อมูลประชากร ณ 30 มิถุนายน 2549 ทะเบียนอำเภอแก้งสนามนาง)
  

หมู่ที่

บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านศูนย์กลาง นางจำปี  สมบัติคำ

2

บ้านโนนรัง นายสมร  บุญค้ำ

3

บ้านแก่งโก นายชลอ  แก้วทะเล

4

บ้านหนองบง นายทิพย์ ทุตา

5

บ้านหนองขามนาดี นายพูนสันต์  จันนอก 

6

บ้านหนองสะเดา นายภาคภูมิ  เภาพาน

7

บ้านฤทธิ์รักษา นายแฉล้ม  ศรีประเสริฐ

8

บ้านหนองแขมพัฒนา นายเกรียงไกร  วงษ์ศรี (กำนัน)

9

บ้านแก่งขาม นายชาญบุญ พลแสน 

10

บ้านหนองเม็กน้อย นายสงวน  เกณฑ์การ

11

บ้านไร่พัฒนา นางอรุณ  อ่อนประทุม

12

บ้านเจริญสุข นายสุทธิพงษ์ บุญยะประสิทธิ์สภาพทางเศรษฐกิจ 


1. อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ ค้าขาย รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.แก้งสนามนาง 

  - ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 แห่ง
  - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 8 แห่ง
  - โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
  - บริษัทธุรกิจ 1 แห่งสภาพทางสังคม


1. การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
   - ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัดสำนักสงฆ์      7 แห่ง
3. สาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
  - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - สถานีตำรวจ 1 แห่ง5. การโทรคมนาคม 

  - ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง6. การไฟฟ้า
  - ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน

7. แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  - ลำห้วย, ลำน้ำ จำนวน 4 สาย
  - บึง หนองและอื่น ๆ จำนวน   22 แห่ง8. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

  - ฝาย จำนวน 2 แห่ง
  - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง  ข้อมูลอื่น ๆ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เป็นลำชี เป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และการเกษตรของคนในพื้นที่